top of page

Privacybeleid

PRIVACYBELEID 
Bijgewerkt 5 september 2022 

1. Onderdelen en object 

Eviga SRL (hierna "Eviga" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")  
Chaussée de Luik, 19 5360 Hamois  
ECB / BTW: BE0767720158  
Register van rechtspersonen: afdeling Luik Dinant  
E-mail: eviga@outlook.be  
Telefoon: +32 472 26 17 29 

 

 
 
Eviga stelt dit Privacybeleid op, dat tot doel heeft de Gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres: www.eviga.be (hierna de "Site") op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Eviga. 

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft. 

Als zodanig bepaalt Eviga alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. Eviga verbindt zich hiertoe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: na, " de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Verordening")._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

Eviga is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers op haar verzoek en namens haar verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). Indien nodig verbindt Eviga zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de Wet en de Regelgeving. 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

Gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Eviga, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder, of door dienstverleners die handelen in naam en namens Eviga, zal voldoen aan de wet en de voorschriften. 

Persoonsgegevens worden door Eviga, in overeenstemming met onderstaande doeleinden, verwerkt via:  

Het gebruik van cookies  
De verwerking van bestellingen geplaatst via de site 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

In overeenstemming met artikel 13 van de verordeningen worden de doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn als volgt: 

Orderverwerking 

4. Persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden verwerkt 

De Gebruiker stemt ermee in, wanneer hij de Site bezoekt en gebruikt, dat Eviga de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes die worden beschreven in dit Privacybeleid: 

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail 

5. Toestemming 

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst dekt de inhoud van dit privacybeleid. 

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid voorstelt in een hypertekstlink. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met Eviga aan te gaan. Elk contract tussen Eviga en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker. 

De gebruiker stemt ermee in dat de gegevensbeheerder zijn persoonlijke gegevens die hij op de site of ter gelegenheid van de diensten die door Eviga worden aangeboden, verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de methoden en principes die zijn opgenomen in dit privacybeleid, voor de hierboven aangegeven doeleinden. . 

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van eerder gegeven toestemming. 

6. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens van gebruikers 

In overeenstemming met artikel 13 §2 van de verordening en de wet, bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te kunnen verwezenlijken waarvoor ze worden verwerkt._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

Deze looptijd is in alle gevallen korter dan: 1 jaar 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Eviga die adequate gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die met Eviga samenwerken in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Ze handelen onder het directe gezag van Eviga en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. 

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid. Eviga zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden zullen verwerken, op een discrete en veilige manier. 

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker vooraf geïnformeerd zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

8. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) 

De volgende persoon wordt aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO"): François SOlek 

De rol van de DPO is om te zorgen voor de juiste implementatie van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 

De DPO kan als volgt gecontacteerd worden: Eviga@outlook.be 

9. Gebruikersrechten 

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: eviga@outlook.be, of een geadresseerde brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres: Chaussée de Luik, 19 5360 Hamois 

heeft. Recht van toegang 

In overeenstemming met artikel 15 van het Reglement garandeert Eviga het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en tot de volgende informatie: 

 • de doeleinden van de verwerking; 

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens; 

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die zijn gevestigd in derde landen of internationale organisaties; 

 • waar mogelijk de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen; 

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene 

De gegevensbeheerder kan de betaling van redelijke vergoedingen eisen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd. 

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt. . 

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld. 

b. Recht op rectificatie 

Eviga garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens. 

Overeenkomstig artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan Eviga. 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt. 

tegen Recht om te wissen 

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te laten wissen in de gevallen vermeld in artikel 17 van de verordeningen. 

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van de vorige paragraaf moet wissen, neemt de verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van een link naar deze persoonsgegevens, of van een kopie of reproductie daarvan. 

De twee voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing voor zover deze behandeling noodzakelijk is: 

 • tot de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of die onder de uitoefening van het openbaar gezag valt de regelaar; 

 • de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. 

In overeenstemming met artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt. 

d. Recht op beperking van verwerking 

De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen in de hypothesen vermeld in artikel 19 van de verordeningen. 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt. 

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Overeenkomstig artikel 20 van het Reglement hebben Gebruikers het recht om persoonlijke gegevens die hen betreffen van Eviga te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden zonder dat Eviga dit belemmert in de gevallen waarin de verordeningen voorzien. 

Wanneer de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent op grond van de vorige paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is. 136bad5cf58d_

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is verleend. 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden. 

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming 

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens door Eviga. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal Eviga geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten . 

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonlijke gegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 

g. Klachtrecht 

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Eviga bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be

Het indienen van een klacht wordt gedaan op de volgende adressen:  

Gegevensbeschermingsautoriteit  
Persstraat 35, 1000 Brussel  
Zo een. + 32 2 274 48 00  
Fax. + 32 2 274 48 35  
E-mail: contact@apd-gba.be 

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats. 

10. Cookies 

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om Gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doeleinden en methoden van cookies zijn opgenomen in dit artikel. 

heeft. Algemene principes 

Een "Cookie" is een bestand dat bij het raadplegen van de Website tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker. 

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derde partijen waarmee Eviga samenwerkt. 

Sommige cookies die door Eviga worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring. 

De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen. 

Door de Website te gebruiken, gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel. 

b. Type cookies en nagestreefde doeleinden 

Eviga gebruikt verschillende soorten cookies op de site: 

 • Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken; 

 • Statistische cookies en cookies voor het meten van het publiek: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om het browsen van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hen kunnen interesseren. Ze stellen Eviga ook in staat om mogelijke fouten op de Website te identificeren en deze te corrigeren. 

 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal); 

 • Tracking cookies: Eviga gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en om anonieme statistieken te produceren. Met deze statistieken kan Eviga de Website verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/ 

tegen Bewaartermijn cookies 

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen, evenals hun bewaarperiode, zijn als volgt: 

1 jaar 

d. Cookiebeheer 

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een melding of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en dus besluit deze te accepteren of te weigeren. 

Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Bepaalde delen van de Website zijn daarom mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar. 

Indien de Gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s): 

Voor gebruikers met browser: 

Als de Gebruiker weigert om Google Analytics-cookies te gebruiken, wordt hij uitgenodigd om zijn browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

11. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder 

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met Eviga. De inhoud van deze sites en hun naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Eviga. 

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor de minderjarige onder de 16 om persoonlijke informatie of gegevens op de website te verstrekken. Eviga dringt er bij degenen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen op aan om verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd die door minderjarigen is ingevoerd. In geen geval zullen persoonlijke gegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar. 

Eviga is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen. 

12. Beveiliging 

Verwerkingsverantwoordelijke treft organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. 

De gegevensbeheerder gebruikt standaard versleutelingstechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site. 

13. Wijziging van het privacybeleid 

Eviga behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de site worden weergegeven of per e-mail worden verzonden met het oog op oppositie. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie 

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Eviga. 

15. Contact 

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres: eviga@outlook.be 

bottom of page